Prowadzone badania

 

W pierwszej połowie 2010 roku przez Annę Pierzchałę realizowany był projekt badawczy, którego celem była charakterystyka komunikacji w Sieci z punktu widzenia analizy transakcyjnej. Autorka przeprowadziła badania polegające na analizowaniu wybranych wątków umieszczanych przez uczestników pięciu forów internetowych – dla miłośników storczyków, dla nieśmiałych i samotnych oraz dotyczących gier komputerowych, polityki i religii. Celem badań było ustalenie na podstawie analizy pierwszego postu lub kilku pierwszych postów (w przypadku, gdy jeden wpis nie dawał pełnej informacji) w danym wątku, czego oczekują osoby tworzące dane forum. W ten sposób opisano 506 wątków pod kątem obszaru Ja, z którego jest on przez uczestnika inicjowany. Towarzyszyło temu założenie, iż najlepiej oczekiwania uczestników forum zaprezentują początkowe posty, gdyż to one nadają charakter dalszej wymiany – co zgodne jest z pierwszym prawem komunikacji w analizie transakcyjnej. Jednak, by to potwierdzić autorka dodatkowo szerzej zanalizowała kilkadziesiąt wybranych losowo wątków pod kątem rodzajów transakcji (równoległych, skrzyżowanych i ukrytych). U podstaw analizy legło założenie, iż internauci znaleźli sposób na przekazywanie informacji, które w komunikacji standardowej, w bezpośrednim kontakcie z drugą osobą, są przekazywane poprzez kanał pozawerbalny i wykorzystują do tego między innymi zbiór emotikon oraz akronimy internetowe. Było to podstawą do postawienia hipotezy, że znaleźli także sposób, by przekazać swój aktualny obszar funkcjonowania Ja, dając możliwość dopasowania się do niego współrozmówcy. Na tej podstawie zostało sformułowane założenie, że komunikacja niebezpośrednia zawierać może inne wyznaczniki dominującego stanu Ja uczestników niż tylko te opisywane w AT jako charakterystyczne słowa i zdania. Te inne wyznaczniki interpretowane mogą być poprzez kontekst sytuacyjny rozmowy oraz to, co można określić jako poszerzony kanał werbalny. Przyświeca temu założenie, iż chcąc przekazać określoną informację wraz z jej zabarwieniem emocjonalnym w Sieci, użytkownicy zmuszeni są niejako do posługiwania się większą ilością bardziej obrazowych słów i stwierdzeń. Wyniki badań zaprezentowane zostały w publikacji - Anna Pierzchała: Rodzic, Dorosły, Dziecko – jak można opisać komunikację na forach internetowych z punktu widzenia Analizy Transakcyjnej [w:] Oblicza Internetu. (Re)definiowanie sieci. (red.) M. Sokołowski. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010, s. 104-119.


W czerwcu 2011 roku otwarty został przewód doktorski Anny Pierzchały i zatwierdzony temat rozprawy Pasywność szkolna w analizie transakcyjnej. Studium relacji nauczyciela z uczniem. W ramach planowanej rozprawy doktorskiej prowadzony jest szeroko zakrojony projekt badawczy, którego celem jest wskazanie mechanizmów sprzyjających pojawieniu się pasywności w procesie dydaktyczno-wychowawczym zarówno po stronie nauczycieli, jak i uczniów oraz wykazanie współzależności strategii pasywnych w relacji nauczyciel-uczeń. Podstawy teoretyczne badań nawiązują do koncepcji pasywności stworzonej przez J. L. Schiff i współpracowników w ramach działalności Szkoły Cathexis (Cathexis School) w obszarze psychoterapeutycznym analizy transakcyjnej. Anna Pierzchała próbuje udowodnić, iż założenia te mogą mieć odzwierciedlenie także na gruncie edukacyjnym. Z tego względu niniejsze badania przybierają charakter oryginalny i innowacyjny, co upoważnia do nazwania ich eksploracyjnymi na gruncie pedagogiki. Obejmują zakresem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Projekt realizowany jest dwuetapowo. W pierwszej fazie badania przybrały charakter ilościowy, gdzie przy wykorzystaniu szeregu kwestionariuszy respondenci badani są pod kątem stosowania strategii pasywnych we wzajemnej relacji i czynników, które najprawdopodobniej w jakiś sposób współzależą z pasywnością. Analizę ilościową – która ukazuje prawdę bardziej ogólną, uniwersalną niż szczegółową – postanowiono w drugim etapie uzupełnić o pogłębioną charakterystykę jakościową, która pozwoli na dokładniejsze wyjaśnienie mechanizmów. Dalsze sprawozdania z prac pojawią się na stronie wkrótce.Polityka obsługi ciasteczek