Bibliografia


Bibliografia analizy transakcyjnej
pracowników
Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

 

 • Bardzińska A., Poziom nieśmiałości młodzieży, a jej struktura osobowości w świetle analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s.139-140.
 • Bardzińska A., Chaber A., Łęski Z., Kwestionariusz Egogramu, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 181-185.
 • Chaber A., Sytuacja konfliktowa między nauczycielem a uczniem w ujęciu analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 63-69.
 • Chaber A., Struktura Ja-Rodzic w osobowości sierot z domów dziecka, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 95-109.
 • Galant M., Próba klasyfikacji typów transakcji rodzinnych, [w:] Analiza transakcyjna w teorii     i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 141-142.
 • Galant M., Kwestionariusz transakcji rodzinnych (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza     transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, WydawnictwoWSP, Częstochowa 1997, s. 191-194.
 • Gębuś D., Postawy życiowe młodzieży a jej sytuacja szkolna w świetle analizy transakcyjnej,[w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 111-121.
 • Gębuś D., Pierzchała A., Sztuczne gry czy twórcza aktywność – jak strukturalizować czas? [w:] Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu (red.) W. Muszyński, M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń     2008, s. 321-331.
 • Gębuś D., Szkolna aktywność twórcza w perspektywie analizy transakcyjnej, [w:] Analiza     transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława     Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 119-138.
 • Górnik J., Nauczyciel widziany oczami gimnazjalisty. Wybrane aspekty funkcjonowania nauczycieli gimnazjum w świetle badań własnych, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 211-224.
 • Jagieła J. Wstęp do analizy transakcyjnej. Przewodnik dla studentów pedagogiki społecznej, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1992.
 • Jagieła J., Analiza transakcyjna. Istotne pytania przed budowaniem procedur terapeutycznych. "Problemy Alkoholizmu", nr 2, 1995. s. 5-8.
 • Jagieła J., Tolerancja w świetle analizy transakcyjnej, [w:] Tolerancja. Szkice socjologiczne. (red.) A. Rosół, M.S. Szczepański. Rocz. II. Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1995, s. 17-26.
 • Jagieła J., Problemy opieki z perspektywy analizy transakcyjnej, [w:] Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej,  (red.) D. K. Marzec. Wydawnictwo WSP,     Częstochowa 1996, s. 105-112.
 • Jagieła J., Dziecko w rodzinie alkoholowej a niektóre aspekty Trójkąta Dramatycznego S. Karpmana, "Problemy Alkoholizmu",  nr 8-9, 1997,s. 3-4.
 • Jagieła J., Analiza transakcyjna - perspektywy aplikacji pedagogicznych, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej. (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 17-41.
 • Jagieła J.,  Transakcyjne pozycje życiowe nieletnich przestępców, „ Problemy Alkoholizmu”, nr 3, 1998, s. V-VI.
 • Jagieła J., Szkoła gry w szkole gier. „Charaktery”, nr 9, 1999.
 • Jagieła J.,  Przemoc w teatrze życia rodzinnego. Trójkąt Dramatyczny StephanaKarpmana.„Problemy Alkoholizmu”, nr 2, 2000, s. I-V.
 • Jagieła J., Transakcyjny model psychomanipulacji w nowych destrukcyjnych ruchach religijnych, [w:] Sekty. Uwarunkowania i niebezpieczeństwa III RP, (red.) S. Pamuła, A. Margasiński, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2001, s. 113-128.
 • Jagieła J., Gry i manewry. „Charaktery”, nr 9, 2002, s. 32-33.
 • Jagieła J., Alfabet par, „Charaktery”, 2002, nr 12, s. 18-19.
 • Jagieła J., Z żaby księżniczka. „Charaktery”, 2003, nr 3, s. 16-17.
 • Jagieła J., Bioskrypt w pracy nauczyciela kultury fizycznej, [w:] Biokulturowe     uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia, (red.) J. Rodziewicz-Gruhn.     Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2003, s.433-443.
 • Jagieła J., Nasze wewnętrzne dzieci. „Charaktery”, 2004, nr 12, s. 8-14.
 • Jagieła J., Gry psychologiczne w szkole, „Psychologia w szkole”, nr 1, 2004, s. 31-61.
 • Jagieła J., Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Wydawnictwo RUBIKON, Kraków 2004.
 • Jagieła J., Pasywność w szkole.„Psychologia w szkole”, nr 3, 2004, s. 3-12.
 • Jagieła J., Psychopatologiczne aspekty analizy transakcyjnej, [w:] Z zagadnienia pedagogiki specjalnej, (red.) A. Siedlaczek-Szwed. Wyd. AJD, Częstochowa 2004, s. 125-146.
 • Jagieła J., Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, Kielce 2004.
 • Jagieła J., Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani, „Psychologia w szkole”, nr 4, 2005, s. 29-38.
 • Jagieła J., Znaczenie skryptu (script life) jako nieświadomego przekazu międzygeneracyjnego w kształtowaniu się tożsamości jednostki, [w: ] Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej, (red.) K. Rędziński, I. Wagner, Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2006/2007, s. 365-374.
 • Jagieła J., Transakcyjna pasywność jako bariera zmian edukacyjnych. [w:] Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana. (red.) A. Gofron, M. Adamska-Staroń, Oficyna IMPULS, Kraków 2009. s. 57-72.
 • Jagieła J., Psychoterapia lęku w koncepcji analizy transakcyjnej, „Horyzonty Wychowania”, nr 10, 2011, s. 95-109.
 • Jagieła J., Słownik edukacyjnej analizy transakcyjnej. ABC edukacyjnej analizy     transakcyjnej, cz. I, „Horyzonty Wychowania”, nr 10, 2011, s. 283-290.
 • Jagieła J. Wprowadzenie, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 5-17.
 • Jagieła J, Transakcyjny model w procesie wielostronnego nauczania- uczenia się, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 17-48.
 • Jagieła J., Czas i przestrzeń transakcji szkolnych, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 49-48.
 • Jagieła J. Leksykon pojęć i terminów analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 225-270.
 • Jagieła J., Egogram EFP (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 273-278
 • Kita S., Istota i znaczenie skryptu (script life) nieletnich przestępców dla podejmowania przez nich decyzji życiowych. [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 189-210.
 • Kostrzewa I., Struktura osobowości a transakcje szkolne ucznia zdolnego w świetle analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 143-144.
 • Kowalczyk-Gnyp M. Identyfikacja wybranych gier interpersonalnych nauczycieli i uczniów na terenie szkoły, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 73-91.
 • Kozielska I., Rytuały szkolne – analiza rytualnych zachowań nauczycieli, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 145-146.  
 • Krześ E., Nawiązywanie bliskiego kontaktu nauczyciela z wychowankiem w ujęciu analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 147-148.
 • Lipa A., Analiza transakcyjna jako pomoc w zrozumieniu relacji nauczyciela z uczniem, [w:] Język – Kultura – Nauczanie (red.) B. Kmieć i K. Pogłodzińska, Wydawnictwo     Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Częstochowa 2006, s. 79-90.
 • Łęcki K., Andrzej Szóstak, Język i transakcje, [w:] Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1999, s. 52-53.
 • Łęski Z., Osobowość nauczyciela w świetle Analizy Transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 123-135.
 • Łęski Z., Zarys problematyki komputeryzacji i kształcenia w perspektywie analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 139-154.
 • Oszczypała R., Trójkąt Dramatyczny S. Karpmana a pozycja dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 149-150.
 • Pachura P., Analiza przekazywanych zapisów skryptowych w rodzinie, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 151-152.
 • Pierzchała A., Analiza Transakcyjna jako skuteczne narzędzie pracy w ręku doradcy zawodowego, [w:] Komunikacja w doradztwie zawodowym, (red.) D. Kukla, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2008, s. 204-218.
 • Pierzchała A., Pasywność jako psychologiczne źródło trudności w pracy z osobami chronicznie bezrobotnymi, [w:] Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) D. Kukla, Ł. Bednarczyk Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 136-151.
 • Pierzchała A., Pasywność według teorii Analizy Transakcyjnej jako efekt negowania podmiotowości w relacji nauczyciel-uczeń, [w:] Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym. Tom 3, (red.) A. Gofron, B. Łukasik. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 309-323.
 • Pierzchała A., Rodzic, Dorosły, Dziecko – jak można opisać komunikację na forach internetowych z punktu widzenia Analizy Transakcyjnej, [w:] Oblicza Internetu. (Re)definiowanie sieci, (red.) M. Sokołowski. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2010, s. 104-119.
 • Pierzchała A., Źródła, rodzaje i konsekwencje dyskontowania w obliczu sytuacji problemowej w szkolnym funkcjonowaniu uczniów, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 79-97.
 • Pierzchała A., Sarnat-Ciastko A., Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 279-288.
 • Pokorska M., Analiza znaków psychologicznego rozpoznania (strouków) udzielanych przez     nauczyciela uczniom w zależności od szczebla kształcenia, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa     1997, s. 155-156.
 • Rak G., Transakcyjne postawy życiowe młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła,     Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 153-154.
 • Rak G., Skala Postaw Transakcyjnych (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 195-196.
 • Rak G., Sytuacje problemowe rozmowy kierowanej badającej postawy transakcyjne, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 197.
 • Rogólska J., Cechy nauczyciela wygrywającego, przegrywającego i niewygrywającego w świetle analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 157-158.
 • Sarnat-Ciastko A., Tutoring w perspektywie analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 99-118.
 • Schiller M., Osobowość nauczycieli i wygrywających oraz przegrywających w świetleanalizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 159-160.
 • Siwek B., Próba klasyfikacji relacji transakcyjnych  zachodzących w toku lekcji, [w:] Analiza     transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 161-162.  
 • Sławik E., Przemoc w szkole w świetle AT – zamiana ról Trójkąta Dramatycznego, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła,     Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 163-164.
 • Słowińska A., Wpływ rodzicielskiego programowania (script life) na wybór szkoły oraz zawodu przez uczniów klas czwartych liceum ogólnokształcącego, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 165-166.
 • Strojnowska B., Analiza transakcyjna w zastosowaniu do małżeństw. "Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne", nr 2, 1978, s. 44-55.
 • Szyda I., Analiza transakcyjnych zachowań rytualnych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 167-168.
 • Ścieszko E., Pozycje socjometryczne uczniów wygrywających, przegrywających i     niewygrywających w świetle analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 169-170.
 • Ścieszko E., Rogulska J., Kwestionariusz „Prince-Frog” (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 198-201.
 • Widawska E. Gry psychologiczne, jako forma sprawowania władzy, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 57-62.
 • Widawska E., Miejsce posłuszeństwa w wychowaniu (na podstawie teorii analizy transakcyjnej), [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 171-172.
 • Widawska E., Aktywny uczeń – dorosły obywatel. Animacja społeczna w świetle analizy transakcyjnej, [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 155-172.
 • Wieczorek Z., Struktura osobowości Ja-Dorosły, jako czynnik weryfikujący skuteczność     nauczania metodami aktywizującymi, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 173-174.
 • Wieczorek Z., Rozwój osobowości w analizie transakcyjnej a inne koncepcje samorozwoju, [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła,     Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 43-56.
 • Wieczorek Z., Kwestionariusz „Mapa Dorosłego” (wersja eksperymentalna), [w:] Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1997, s. 186-190.
 • Wieczorek Z., Pomidor… zabawa czy zasada. Jak wykorzystać analizę transakcyjną w uczeniu asertywności ? [w:] Analiza transakcyjna w edukacji, (red.) J. Jagieła, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011, s. 173-188.


Polityka obsługi ciasteczek