Aktualności

17-07-2015

Nasz artykuł w Transactional Analysis Journal!


Pragniemy poinformować o miłym dla nas fakcie i powodzie naszej dużej satysfakcji. Otóż, w lipcowym numer br. najbardziej prestiżowego czasopisma poświęcono analizie transakcyjnej, jakim jest wydawany przez Międzynarodowe Towarzystwo Analizy Transakcyjnej (ITAA -International Transactional Analysis Association) periodyk naukowy „Transactional Analysis Journal” zamieszczono artykuł dwojga członków naszego Zespołu – dr Doroty Gębuś i prof. Jarosława Jagieły.

* * *

Artykuł nosi tytuł: What’s In a Name? Name Giving, Identity, and Script Formation i jest poświęcony znaczeniu posiadanego imienia w formowaniu się skryptu jednostki. Znacznie rozszerzona, uzupełniona i zmieniona forma tego tekstu ukaże się wkrótce w czwartym numerze „Edukacyjne Analizy Transakcyjnej” w wersji polsko- i angielskojęzycznej jako Nadanie imienia – początek biografii a skrypt (Name giving – the beginning of the biography and the script).

 

Warto przy tej okazji wspomnieć, że TAJ to czasopismo, które jeszcze od drugiej poły lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku ukazywało się początkowo jako „Transactional Analysis Bulletin”. Inicjatorem jego powstania był twórca AT – Eric Berne. Obecnie ukazują się tam najbardziej znaczące artykuły z tej dziedziny, gdyż oczekiwane standardy wobec publikacji są bardzo wysokie. Tym większe nasze zadowoleniem, że jak zapewniała nas Robin Foyer, redaktorka TAJ, jest to pierwszy tekst polskich autorów na łamach tego czasopisma! Oczytani w literaturze przedmiotu nabraliśmy jednak pewnych wątpliwości. Zrobiliśmy odpowiednią kwerendę – i co się okazało? Jesteśmy drudzy! Co wydaje nam się to też znaczącym osiągnięciem. Pierwszym artykułem był tekst grupy autorów z Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie – M. Masiak, G. Kopacz, P. Oleś, H. Welcz, który ukazał się w roku 1998 (Assessing the Egograms of Neurotic Inpatients During Psychotherapy). Publikacja dotyczyła wykorzystania egogramu zarówno jako przewodnika w prowadzonej psychoterapii pacjentów z rozpoznaną nerwicą, jak również jako narzędzie diagnozy rezultatów terapii. Badania wykazały, że stan Dziecka Naturalnego znacząco się wzmacnia po zastosowaniu procedur AT, co potwierdziło początkowe hipotezy badaczy.

* * *

Na koniec trzeba koniecznie wspomnieć jeszcze o wielkiej pomocy językowej, jaką w przygotowaniu tekstu i w kontaktach z wielce wymagającymi redaktorami TAJ udzieliła nam wyśmienita anglistka Pani mgr Ewa Pałka z Akademii Ignatianum. Bardzo dziękujemy !Strona wykorzystuje pliki cookies

Polityka prywatności